KLIMAT: Interweniuję w sprawie opóźnienia w przygotowaniu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu – strategii długoterminowej

11.02.2022
KLIMAT: Interweniuję w sprawie opóźnienia w przygotowaniu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu – strategii długoterminowej

W związku z ponaddwuletnim opóźnieniem w przygotowaniu i przedłożeniu Komisji Europejskiej Krajowego planu na rzecz energii i klimatu – strategii długoterminowej, zwróciłam się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju w prośbą o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia, a także o informację o terminie przygotowania tego ważnego dla polskiej transformacji i strategii klimatycznej dokumentu.

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r.(1), art. 15 ust. 1:  „Każde państwo członkowskie opracowuje i przedkłada Komisji do dnia 1 stycznia 2020 r., następnie do dnia 1 stycznia 2029 r., a następnie co 10 lat swoją strategię długoterminową [tj. krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu – przypis aut.] obejmującą perspektywę co najmniej 30 lat. W razie potrzeby państwa członkowskie powinny aktualizować te strategie co pięć lat.”

Pomimo upływu terminu wyznaczonego w ww. rozporządzeniu, Polska do tej pory nie opracowała ani nie przedłożyła Komisji ww. strategii długoterminowej. 

W odpowiedzi na moją oraz grupy posłów interpelację nr 21808 z dn. 20.04.2021 r., oraz zawarte w niej pytanie: „Kiedy Rząd zamierza dopełnić obowiązku stworzenia i przedstawienia do konsultacji publicznych ww. Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2050 – strategii długoterminowej?”, Minister Klimatu i Środowiska nie udzielił odpowiedzi, informując jedynie, iż:

„Za przygotowanie strategii długoterminowej obejmującej perspektywę co najmniej 30 lat, o której mowa w art. 15 ww. rozporządzenia, odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dokument ten zostanie skonsultowany i przesłany do Komisji Europejskiej.”

W związku z tym pytam ponownie, tym razem pytanie kierując również do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

1. Kiedy Rząd zamierza dopełnić obowiązku stworzenia i przedstawienia do konsultacji publicznych ww. Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2050 – strategii długoterminowej?”,

2. Kiedy ww. dokument strategiczny będzie dostarczony do Komisji Europejskiej? 

3. Jakie są powody dwuletniego opóźnienia w przygotowaniu, skonsultowaniu publicznym i dostarczeniu do Komisji Europejskiej ww. dokumentu?

Z wyrazami szacunku,

Urszula Zielińska

A oto otrzymane odpowiedzi obu ministerstw.

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 30218 poseł Urszuli Zielińskiej oraz grupy posłów w sprawie dwuletniego przedłożenia Komisji Europejskiej Krajowego planu na rzecz energii i klimatu – strategii długoterminowej, informuję, że obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dobiegają końca wewnętrzne prace nad strategią. Po ich zakończeniu w I kwartale 2022 r., zgodnie

z artykułem 10 Rozporządzenia 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu – projekt Strategii Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie (STGNK) zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Trwające dotychczas prace wewnętrzne nad STGNK wiązały się z koniecznością dostosowania przedmiotowej Strategii do przyjętej przez Radę Ministrów (w lutym 2021 r.) „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP), a także do nowych celów redukcyjnych UE. Należy zaznaczyć, że działania te wiązały się z koniecznością dostosowania dokumentu do nowych ram, w tym przeprowadzenia odpowiednich i czasochłonnych analiz polegających m. in. na zaktualizowaniu modelu makroekonomicznego i dokonania ponownych przeliczeń wraz

z interpretacją. Dodatkowo prowadzone były robocze konsultacje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska odpowiadającym za PEP.

Projekt STGNK określa scenariusze rozwoju polskiej gospodarki z uwzględnieniem celów Unii Europejskiej i Porozumienia Paryskiego w perspektywie 2050 r. Strategia będzie wypełniać założenia przedstawione w Rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu z 2018 r. oraz założenia dla „Strategii transformacji do gospodarki niskoemisyjnej” przewidzianej w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” z 2017 r.

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku

Mariusz Golecki
Podsekretarz Stanu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji Posłanki Urszuli Zielińskiej oraz grupy Posłów z dnia 10 stycznia 2022 r., znak K9INT30218 – skierowanej także do Ministra Rozwoju i Technologii – w sprawie dwuletniego opóźnienia w przedłożeniu Komisji Europejskiej „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu – strategii długoterminowej”, poniżej przekazuję stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na zadane pytania.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu (KPEiK) oraz strategia długoterminowa to dwa dokumenty strategiczne, których przygotowanie wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. ws. zarządzania unią energetyczną działaniami w dziedzinie klimatu. Obowiązek ich opracowania został określony odpowiednio w art. 3 (KPEIK) oraz w art. 15 (strategia długoterminowa) ww. rozporządzenia.

W zakresie wiodącej właściwości Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się KPEiK, którego terminowość została dotychczas dochowana zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 podlegał konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym w 2019 r. Dokument ten został przekazany do KE w dn. 30 grudnia 2019 r. i jest publicznie dostępny na stronie resortowej https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz- energii-i-klimatu.

W zakresie strategii długoterminowej wiodące jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przy czym Ministerstwo Klimatu i Środowiska pełni rolę wspierającą zgodnie z ustaleniami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

Warszawa, dnia 14-01-2022 r.

poważaniem

Z up. Ministra

Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska / – podpisany cyfrowo/